OZNAM O ZMENE VÝŠKY POPLATKOV ZA KRÚŽKY

            Na zasadnutí Mestského zastupiteľstva Mesta Trnava bolo dňa 14.2.2023 schválené všeobecné záväzné nariadenie č. 601, ktorým sa podľa čl. 6 určuje výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti Centra voľného času.

Príspevok v centre voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trnava sa určuje vo výške:

a) 10 €/ mesiac za neplnoletého žiaka s časovou dotáciou maximálne 1,5 hod/týždenne,

b) 15 €/ mesiac s časovou dotáciou viac ako 1,5 hod/týždenne a za plnoletého žiaka.

Platnosť VZN č.601 nadobúda dňom 01.03.2023


  Platbu za jednotlivé krúžky je potrebné vykonať najneskôr do 31.03.2023:

 • rodičia, ktorí uhradili do konca školského roka 36 €/dieťa alebo 60€/dospelý, budú doplácať podľa schváleného VZN 16€/dieťa a20€/plnoletý žiak.

 • TRNAVČEK a ORIENTÁLNE SLNIEČKO doplatok 36€

 • JOGA 45€/ 3 mesiace

 • PC kurz pre seniorov 30€/2 mesiace

  v Trnave dňa 16.02.2023                                   Mgr. Andrej Havlík                                                                                                                                                             riaditeľ CVČ


  Číslo účtu:     SK29 5600 0000 0011 1243 3008
  Poznámka:    Platba je možná len bezhotovostne.
  Do správy pre prijímateľa uveďte meno dieťaťa/člena a názov záujmového krúžku


  Všeobecné záväzné nariadenie č. 601