OZNAM O ZMENE VÝŠKY POPLATKOV ZA KRÚŽKY

Na zasadnutí Mestského zastupiteľstva Mesta Trnava bolo dňa 14.2.2023 schválené všeobecné záväzné nariadenie č. 601, ktorým sa podľa čl. 6 určuje výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti Centra voľného času.

Príspevok v centre voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trnava sa určuje vo výške:

a) 10 €/ mesiac za neplnoletého žiaka s časovou dotáciou maximálne 1,5 hod/týždenne,

b) 15 €/ mesiac s časovou dotáciou viac ako 1,5 hod/týždenne a za plnoletého žiaka.

Platnosť VZN č.601 nadobúda dňom 01.03.2023

Platby za krúžky je potrebné uhradiť na celý školský rok.
Rozpis platieb za jednotlivé krúžky na školský rok 2023/2024 TU


Číslo účtu:     SK29 5600 0000 0011 1243 3008
Poznámka:    Platba je možná len bezhotovostne.
Do správy pre prijímateľa uveďte meno dieťaťa/člena a názov záujmového krúžku


Všeobecné záväzné nariadenie č. 601 TU