SÚŤAŽ ŠKOLSKÝCH ČASOPISOV – VYHODNOTENIE

Vyhodnotenie spojené s odovzdaním cien a diplomov sa uskutoční dňa 27. júna 2017 o 13,30 h. v Kalokagatii – CVČ, Strelecká 1, Trnava. Všetky ocenené časopisy z každej kategórie postupujú na XIX. ročník celoslovenskej súťaže „PRO SLAVIS 2017“. Ocenené školy na 1. miestach, ktoré poslali iba dve čísla časopisov žiadame, aby do konca júna zaslali alebo osobne priniesli na adresu Kalokagatie – CVČ TRETIE ČÍSLO ČASOPISU (podmienka prihlásenia do celoslovenského kola).