ŠKOLSKÉ MO VO FLORBALE ŠTUDENTOV SŠ

školský rok 2016/2017

Vyhlasovateľ:                   MŠVVaŠ SR, OÚ Trnava – odbor školstva

Organizátor:                     Kalokagatia – CVČ v Trnave

Termín:                              15. februára 2017 o 10,00 h.

Kategória:                         Študenti a študentky narodení 1. 1. 1997 a mladší.

 

PROPOZÍCIE