Školské MO v STOLNOM TENISE študentov SŠ

Vyhlasovateľ:                   MŠ VVaŠ SR

Organizátor:                     Kalokagatia – CVČ v Trnave v spolupráci so základnými školami, Obvodný úrad – odbor školstva v Trnave

Termín:                              22. novembra 2016 o  9,00 h.

Prezentácia:                      od  8,30 h.

Štartujú:                            Žiaci narodení 1. 1. 1998 a ml. Je to súťaž 3-členných družstiev (+ 1 náhradník, ktorý môže nastúpiť v štvorhre), zvlášť chlapcov a zvlášť dievčat – na základe návratky zo septembra 2016 a na základe súpisky vytlačenej z portálu www.skolskysport.sk a potvrdenej riaditeľom školy.

Predpis: Hrá sa podľa pravidiel stolného tenisu a tohto rozpisu.

PROPOZÍCIE