Školské MO v ŠACHU žiakov ZŠ

Vyhlasovateľ:             Slovenský šachový zväz so súhlasom MŠVVaŠ SR

Organizátor:              Kalokagatia – CVČ v Trnave

Termín:
ZŠ-                                24. októbra 2017 (prezentácia o 7,45 h.)

Miesto:                        Kalokagatia – CVČ, Strelecká 1, Trnava

Hlavný rozhodca:    Ing. Milan Szitkey

Prihlášky : 
Do súťaže je možné prihlásiť sa emailom na horeuvedenú adresu do 19. 10. 2017. Prihláška musí obsahovať meno, priezvisko, dátum narodenia, názov školy, prípadne ELO.

PROPOZÍCIE