ROZPRÁVKOVÉ VRETIENKO – OKRESNÉ KOLO

XXI. ročník súťaže v prednese rozprávky – okresné kolo

VYHLASOVATEĽ:                   ZŠ A. Dubčeka, Majerníkova 62, Bratislava, Miestny úrad Bratislava – Karlova Ves, školský úrad po patronátom primátora hl. mesta SR, Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu SR, Národné osvetové
centrum Bratislava

USPORIADATEĽ:                     Kalokagatia – CVČ, Strelecká 1, 91701 Trnava

Termín súťaže:                        23. marca 2017
Prezentácia – 8,00 – 8,45 h.
Začiatok súťaže – 9,00 h.

Súťažné kategórie:
I. kategória – I. stupeň ZŠ (2. – 4. ročník)
II. kategória – II. stupeň ZŠ (5. – 9. ročník)a 8-ročné gymnáziá

Podmienky súťaže:
– Prednes rozprávky naspamäť od ľubovoľného autora (nie vlastná tvorba) v trvaní max. 5. minút.
– Prezentovaný text priniesť pre porotu v deň súťaže s uvedením autora a názvom rozprávky – v odovzdanom texte uviesť iba meno súťažiaceho – NIE školu!

Podmienky účasti:
– Záväznú prihlášku prosíme zaslať do 17. 3. 2017 na adresu usporiadateľa, prípadne telefonicky: 033/3236-697

 

PROPOZÍCIE