CENTRUM VOĽNÉHO ČASU

je zariadenie pre deti a mládež, ktorého cieľom a poslaním je počas celého roka organizovať výchovno-vzdelávacie ale i oddychové aktivity, rozvíjať záľuby, záujmy a talent detí a mládeže. Svoju činnosť organizuje formou pravidelnej a príležitostnej záujmovej činnosti. V pravidelnej záujmovej činnosti je to ponuka záujmových útvarov (krúžkov) v čase mimo vyučovania. Z ponuky  si záujemcovia môžu vybrať  krúžky z oblasti tanca, umenia, hudby, športu, techniky, počítačov apod.

V príležitostnej záujmovej činnosti sa centrum zameriava na organizovanie postupových súťaží (športové, spevácke, recitačné, výtvarné, tanečné a pod.), ale i jednorazových podujatí (Deň Zeme, Deň zvierat, Kvetná nedeľa, Adventná nedeľa a iné).

Počas letných prázdnin ponúka zariadenie deťom  viacero turnusov mestských táborov so zaujímavým programom, prázdninové aktivity a pod.

Centrum voľného času je aktívna aj v metodickej činnosti organizovaním prednášok a odborných seminárov pre pedagógov.

Dlhoročnou tradíciou sú celoročné súťaže v spolupráci s Mestom Trnava – Tirnavia Trophy a Trnavské športové hry.

 Centrum voľného času, V jame 3, Trnava je rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou,
viď. zriaďovacia listina a dodatok
Žiadosť o sprístupnenie informácií možno podať písomne, ústne, elektronickou formou e-mailom.
Ostatné náležitosti zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v podmienkach Kalokagatie - centra voľného času 
v Trnave sa nachádzajú v internej smernici č. 1/2011.
PERSONÁLNE OBSADENIE:

Mgr. Andrej Havlík         
riaditeľ

Pedagogickí pracovníci 

Ing.  Mária Behílová
Mgr. Lenka Bartková (t.č na MD)
Mgr. Ivana Korytárová (t.č na MD)
Mgr. Katarína Kulichová
Mgr. Ľubica  Hafrovičová
Mgr. Milada Naňová (t.č.na MD)
Mgr. Simona Pavlovičová
Bc. Mária Gergelyová

Nepedagogickí pracovníci

Darina Štefáková
Andrea Olivová

Mária Sninčáková
Jozef Vančo
Adriana Ružeková