MK V STOLNOM TENISE ŽIAKOV A ŽIAČOK ZŠ

školský rok 2016/2017

Vyhlasovateľ:                        MŠVVaŠ SR

Spoluvyhlasovateľ:              SAŠŠ

Usporiadateľ:                        Kalokagatia – CVČ Trnava v spolupráci so ZŠ Spartakovská v Trnave

Termín:                                   8. marca 2017

Prezentácia:                           žiakov ZŠ do 8,00 h., žiačok ZŠ o 11,00 h.

Miesto:                                     Základná škola s MŠ Spartakovská – telocvičňa

Kategórie:                               Žiaci a žiačky ZŠ; narodení po 01. 01. 2001 a mladší.

 

PROPOZÍCIE