MK V STOLNOM TENISE ŠTUDENTOV A ŠTUDENTIEK SŠ

školský rok 2016/2017

Vyhlasovateľ:                         MŠVVaŠ SR

Spoluvyhlasovateľ:               SAŠŠ

Usporiadateľ:                         Kalokagatia – CVČ Trnava v spolupráci so ZŠ Spartakovská v Trnave

Termín:                                    6. marca 2017

Prezentácia:                           žiakov SŠ do 8,00 h., žiačok SŠ o 11,00 h.

Miesto:                                     Základná škola s MŠ Spartakovská – telocvičňa

Kategórie:                               Žiaci a žiačky SŠ; narodení po 01. 01. 1997 a mladší.

PROPOZÍCIE