MK V ATLETIKE ŽIAKOV A ŽIAČOK ZŠ

školský rok 2016/2017

Vyhlasovateľ:                 MŠVVaŠ SR

Spoluvyhlasovateľ:       SAŠŠ

Usporiadateľ:                 Kalokagatia – centrum voľného času v Trnave

Termín:                            31. mája 2017 od 10,00 h

Prezentácia:                   Od 8,00 do 9,00 hod. na mieste konania podujatia
od 9,00 hod. porada vedúcich
od 9,45 hod. otvorenie

Miesto:                             Športový areál – Mestský atletický štadión A. Hajmássyho,
Hajdóczyho ulica, Trnava

Kategórie:                       Žiaci a žiačky ZŠ; narodení po 01.01. 2001 a mladší

 

PROPOZÍCIE