kalokagatia kolektív

Kalokagatia – centrum voľného času

je zariadenie pre deti a mládež, ktorého cieľom a poslaním je počas celého roka organizovať výchovno-vzdelávacie ale i oddychové aktivity, rozvíjať záľuby, záujmy a talent detí a mládeže. Svoju činnosť organizuje formou pravidelnej a príležitostnej záujmovej činnosti. V pravidelnej záujmovej činnosti je to ponuka záujmových útvarov (krúžkov) v čase mimo vyučovania. Z ponuky  si záujemcovia môžu vybrať  krúžky z oblasti tanca, umenia, hudby, športu, techniky, počítačov apod.

V príležitostnej záujmovej činnosti sa centrum zameriava na organizovanie postupových súťaží (športové, spevácke, recitačné, výtvarné, tanečné a pod.), ale i jednorazových podujatí (Deň Zeme, Deň zvierat, Kvetná nedeľa, Adventná nedeľa a iné).

Počas letných prázdnin ponúka zariadenie deťom  viacero turnusov mestských táborov so zaujímavým programom, prázdninové aktivity a pod.

Kalokagatia – centrum voľného času je aktívna aj v metodickej činnosti organizovaním prednášok a odborných seminárov pre pedagógov.

Dlhoročnou tradíciou sú celoročné súťaže v spolupráci s Mestom Trnava – Tirnavia Trophy a Trnavské športové hry.

PERSONÁLNE OBSADENIE:

Mgr. Andrej Havlík          riaditeľ
Mgr. Denisa Horecká      zástupkyňa

Pedagogickí pracovníci 

Eva Venhartová
Ing. Mária Behílová
Mgr. Ľubica  Hafrovičová (t.č.na MD)
Mgr. Lenka Bartková
Mgr. Lenka Klučková
Adriana Ružeková
Mgr. Milada Naňová (t.č.na MD)

Hospodárski pracovníci

Darina Benušová
Darina Štefáková
Mária Sninčáková
 Jozef Vančo